De kernwaarde van "ALPE d'HUKIDS NEDERLAND"

De stichting hanteert bij de uitvoer van haar activiteiten de volgende kernwaarden:

 

Anti-strijkstokbeleid: de stichting garandeert dat de totale opbrengst van door de deelnemers bijeengebrachte sponsorgelden volledig en zonder aftrek van kosten toekomen aan het geformuleerde doel van de stichting;

 

De door de deelnemers van een sport-/fietsevenement te betalen inschrijfgelden worden benut voor aanschaf van sportkleding, herinnerings(medaille) en voor de organisatiekosten van het evenement;

 

Geen bestuur, sponsor, deelnemer of vrijwilliger verwerft enige stoffelijk voordeel uit de stichting en zal er altijd naar streven hier intrinsiek gemotiveerd zo mee om te gaan;

 

De stichting blijft onafhankelijk en zal zich niet blijvend verbinden aan wie of wat dan ook. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de stichting geen exclusiviteit zal verlenen aan een sponsor of een deelnemer;

 

De stichting zal in al haar activiteiten en besluiten steeds het belang van de kankerpatiënt voor ogen houden;

 

Zorgvuldig en respectvol en vanuit volledige gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaar met vrijwilligers en deelnemers omgaan;

 

Vrijwillig is niet vrijblijvend: het is belangrijk op elkaar te kunnen bouwen en om bij te dragen wat past binnen je vermogens, waar onze doelen steeds leidend zijn. Hierbij hoort ook voorbeeldgedrag tijdens activiteiten;

 

Jaarlijks zal de stichting op haar website publiceren welke projecten/activiteiten/studies worden gesteund met de door de stichting ontvangen sponsorgelden.